Komposty a bioodpady

Kompost je organický prostředek pro zlepšení půdy obsahující stabilizované organické látky

a rostlinné živiny získaný řízeným biologickým rozkladem směsi sestávající zejména z rostlinných zbytků a mající deklarované kvalitativní znaky.

V naší analytické laboratoři GEOtestu, a.s. provádíme akreditované rozbory kompostů a bioodpadů. Rozsah analýzy závisí na původu a plánovaném využití kompostu a bioodpadu. Vyhláška č. 341/2008 Sb. a z ní plynoucí požadavky jsou do určité míry nadřazená ostatním vyhláškám a normám, pokud ostatní normy ještě nerozšiřují požadavky uvedené ve vyhl. č. 341/2008 Sb.

Např. obecní kompost na obecní zeleň nebo kompostárna zpracovávající méně než 150 t/rok. V případě, že provozovatel kompostárny kompost neprodává a využívá ho při svých dalších činnostech (např. zakládání veřejné zeleně), nemusí kompost registrovat.
Potom se stanovuje obsah vybraných prvků v mg/kg sušiny (Cd, Pb, Hg, As, Cr, Cu, Mo, Ni a Zn) dle přílohy č.1 vyhlášky č. 474/2000 Sb., limitní údaje uvedené v bodě 2.

Pokud je materiálový výstup ze zařízení (kompostárny) nabízen k prodeji jako hnojivo, jde o výrobek a řídí se příslušnou legislativou (zákon o hnojivech č. 156/1998 Sb. a vyhláška č. 474/2000 Sb. a 341/2008 Sb. v aktuálním znění). V tomto případě je nutno výstup ze zařízení registrovat na ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský). Pro registraci je zapotřebí mít k dispozici rozbor produktu (hnojiva). Pro analýzu průmyslových kompostů za účelem registrace platí ČSN 46 5735 – stanovované parametry jsou sušina (vlhkost), spalitelné látky, pH, nerozložitelné příměsi, celkový dusík, poměr C:N, stopové kovy (Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn, As, Hg). Norma platí pro výrobu, zkoušení, dodávání a užívání kompostů vyráběných průmyslovým způsobem a používaných jako organické hnojivo.

Za průmyslový kompost podle této normy se považuje organické hnojivo vyráběné mícháním a biologickým zráním různých látek, obsahujících rozložitelné organické látky a rostlinné živiny. Norma uvádí nejvyšší přípustná množství sledovaných látek, které mohou obsahovat suroviny do těchto kompostů a dále znaky jakosti kompostů podle této normy a současně nejvyšší přípustná množství sledovaných látek v mg.kg-1 vysušeného vzorku pro dvě třídy kompostů. Pravidelně, tj. provádět rozbory 1-12 krát ročně, je potřeba plnit požadavky dle vyhl. č. 341/2008 Sb., tj. stopové kovy (As, Cd, Crcelk., Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), PCB, PAU, nerozložitelné příměsi > 2 mm, AT4 (test respirační aktivity) a dále mikrobiologický rozbor. Četnost rozborů závisí na velikosti provozu.

Požadavky na kvalitu výstupů z těchto zařízení stanoví příloha č. 5 k vyhlášce č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Na základě výsledků hodnocení se výstupy ze zařízení k využívání bioodpadů zařazují do skupin, odpovídajících jednotlivým způsobům materiálového využití upravených bioodpadů, uvedených v příloze č. 6. Limitní hodnoty koncentrací cizorodých (rizikových) látek a prvků ve výstupech ze zařízení pro biologické zpracování bioodpadů jsou stanoveny v tabulce č. 5. 1. přílohy č. 5. Stanovují se vybrané stopové kovy (As, Cd, Crcelk., Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), PCB, PAU, nerozložitelné příměsi > 2 mm a AT4 (test respirační aktivity).

Pro stabilizovaný výstup z aerobního zpracování bioodpadů, určený pro udržení nebo zlepšení vlastností půdy, použitelný mimo zemědělskou a lesní půdu (rekultivační kompost) se navíc stanovují znaky jakosti (v % hmotnostních) – vlhkost, spalitelné látky v sušině vzorku, celkový dusík jako N přepočtený na vysušený vzorek, poměr C:N, nerozložitelné příměsi a pH. Pro stabilizovaný výstup z anaerobního zpracování bioodpadů, určený pro udržení nebo zlepšení vlastností půdy, použitelný mimo zemědělskou a lesní půdu (rekultivační digestát) se navíc stanovují znaky jakosti (v % hmotnostních) – vlhkost, celkový dusík jako N přepočtený na vysušený vzorek a pH. Kontrola účinnosti hygienizace: provádí se na základě sledování indikátorových mikroorganismů, jsou uvedeny v tabulce č. 5. 4. Sledují se Salmonella spp., termotolerantní koliformní bakterie a enterokoky. Stanovuje se u pěti vzorků.

Potřebujete poradit s výběrem toho správného typu rozboru pro Vaše potřeby? Napište nám telefonní číslo, zavoláme Vám co nejdříve!