Akreditované laboratoře GEOtestu, a.s. provádějí akreditované vzorkování.

Akreditované odběry jsou obvykle požadovány příslušnými orgány státní správy, jako jsou například odbory životního prostředí. Požadavky na typy a četnost odběrů jsou definovány v rozhodnutí.

Výstupem akreditovaného odběru vzorku je akreditovaný protokol o odběru, který dokládáme k protokolu o následné analýze. Akreditované vzorkování je součástí systému řízení jakosti ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Provádíme akreditované vzorkování těchto matric:

Provádíme akreditované odběry pitné, surové a teplé vody. Nejčastěji vzorkujeme pro soukromé osoby, např. pro účely kolaudace; vzorkujeme pro podniky, provozovatele ubytovacích zařízení apod.

Provádíme akreditované odběry odpadních a důlních vod různého původu. Nejčastěji se jedná o výstupy z čistíren odpadních vod (ČOV), dešťových usazovacích nádrží (DUN) a různých odlučovačů ropných látek (ORL) či (Lapol). Vzorkujeme pro soukromé osoby (domácí ČOV), pro obce, provozy či správce různých objektů. Provádíme akreditované vzorkování typu A, B i C.

Provádíme akreditované odběry povrchových vod. Vzorkujeme povrchové vody z jezer, řek, rybníků. Vzorkujeme i surovou vodu.

Vzorkováním podzemní vody se nejčastěji myslí akreditovaný odběr z hydrogeologických vrtů a studen.
Provádíme akreditované odběry vzorků z malých, středních i velkých bazénů.
Nejčastěji se jedná o zeminy ze staveb, výkopů, úprav terénu nebo o zeminu k převozu.
Do matrice odpadů se také řadí vzorkování zeminy, skládek, odpadů z výroby.
Vzorkujeme konstrukce průmyslových hal či stavební suť po demolici budov.
Provádíme odběry kalů z čistíren odpadních vod – ČOV, sedimentů z rybníků a sedimentů řek.
Půdní vzduchy se vzorkují pomocí zatloukacích tyčí se ztraceným hrotem nebo jádrovými sondami. Půdní vzduch je odebírán do sorpčních trubiček za použití vzduchové pumpy.
Objednat akreditované vzorkování