Analýza prvků v pevných matricích

Přenosný prvkový analyzátor na bázi rentgenové fluorescence (XRF) pro kvalitativní i kvantitativní stanovení široké škály prvků (převážně těžkých kovů) v pevných matricích (zemina, kaly, sedimenty, odpady, suť).

Stanovované prvky: Ag, As, Bi, Ca, Cd, Cl, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Rb, S, Sb, Se, Sn, Sr, Th, Ti, U, V, W, Zn, Zr, dále pak Al, Mg a Si.

Environmentální využití

 • předběžný a orientační screening obsahu problematických prvků v různých pevných matricích
 • stanovení obsahu těžkých kovů v půdě, sedimentech, kalech
 • vyhledávání zdrojů kontaminace
 • detekce a identifikace odpadů
 • zjištění míry kontaminace různých typů stavebních materiálů a sutí
 • zjištění horninové složení, analýza ferorud

Kontrola kvality

 • složení kovových materiálů
 • analýza slitin
 • třídění kovových materiálů
 • ověřování pravosti kovových materiálů a zjištění jejich kvality
 • prvkové složení neznámých materiálů

Hlavní výhody XRF analyzátoru

 • nedestruktivní chemická analýza různých pevných a pastových materiálů
 • žádná nebo pouze minimální úprava vzorku
 • rychlá analýza povrchových vrstev – do 2 minut
 • snadná manipulace
 • výsledky jsou po změření okamžitě zobrazeny na displeji přístroje
 • výsledky uváděny v hm% a ppm
 • rozsah od jednotek ppm až po 100% zastoupení
 • snadný export dat

Komplexní stanovení fyzikálně chemických parametrů vod

Multiparametrická sonda pro měření fyzikálně chemických parametrů vod přímo v terénních podmínkách (vodní toky, vodní plochy, podzemní voda – studny, vrty apod.).

Multiparametrická sonda - měření v terénu

Sonda měří následující standardní parametry:

 • teplotu
 • pH
 • redoxní potenciál (ORP)
 • rozpuštěný kyslík (DO)
 • absolutní elektrickou vodivost (EC)
 • rezistivitu
 • celkový obsah rozpuštěných látek (TDS)
 • salinitu

V případě pitných a čistých vod lze měřit navíc ještě:

 • chloridy
 • amonné ionty
 • dusičnany

Sondou je možno měřit v hloubkách až 30 m. Zařízení umožňuje změření uvedených parametrů v krátkém časovém intervalu – standardně do 5 min v závislosti na typu vod.

Chemická identifikace organických i anorganických látek pomocí infračervené spektrometrie

Přenosný infračervený spektrometr s fourierovou transformací (FT-IR) iS5 slouží pro rychlé zjištění jednodruhové silné kontaminace nebo identifikaci neznámých organických i anorganických látek. Využitím této instrumentální analytické metody lze zjistit molekulární strukturu organických i anorganických látek a na základě knihoven spekter nebo předem změřených spekter standardních látek tak identifikovat neznámou látku.

Environmentální využití

 • kvalitativní stanovení neznámých čistých látek jak v kapalném tak pevném stavu (nepopsané sudy či pytle s neznámou kapalinou, práškem, atp.)
 • předběžné a orientační stanovení NEL přímo v terénu (po předchozí extrakci z vody, půdy)

Kontrola kvality:

 • stanovení složení směsi pevných homogenních látek (max. 3 látek) – např. zjištění znečištění nebo přítomnost neznámých příměsí v cílových produktech
 • stanovení složení kapalných směsí (max. směs 3 kapalin) – např. směs ethanol x metanol
 • kontrola kvality výstupních produktů (např. při výrobě léčiv, potravin, chemických látek)
Multiparametrická sonda - měření v terénu