Rozbory pitné vody

Provádíme rozbory dle přání a potřeb zákazníka, dále nabízíme několik základních sad analýz, které vychází z legislativy anebo nejčastější potřeby zákazníků.U pitné vody je nejdůležitější potvrdit její zdravotní nezávadnost. Ta se posuzuje na základě výsledků mikrobiologických, fyzikálních a chemických zkoušek. Nabízené rozbory vody zohledňují tyto zákonem definované požadavky na kvalitu vody.Nabízíme rozbory dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., která stanovuje parametry a kriteria kvality pitné vody. V rámci akreditace nabízíme rozbor krácený a nebo úplný rozbor pitné vody dle 252/2004 Sb. Krácený a úplný rozbor se liší svým rozsahem i cenou.

Rozbory podzemní vody a vody ze studní

Pokud máte vlastní vrt nebo studnu a uvažujete nad pitím vody z takovéto studny, potom je zásadní si nechat udělat rozbor vody na zdravotní nezávadnost. Pokud chcete používat vodu pouze jako užitkovou, potom bychom doporučovali provést základní fyzikálně chemický rozbor vody, abyste věděli, co můžete očekávat z hlediska agresivity vody vůči vámi používané technologii anebo zda je voda vhodná pro stavební účely. Měkká voda podporuje korozi.

Kontaminace vody ať už z vaší studny nebo jiného zdroje bakteriemi nelze lidskými smysly rozpoznat. Jediný způsob jak zjistit, že voda je zdravotně nezávadná, je si ji nechat otestovat. Nejlépe v našich Analytických laboratořích v Brně.

Pokud laboratorní test potvrdí přítomnost koliformních bakterií ve vaší studni, máte tři možnosti. Vodu nepít nebo používat jiný zdroj vody anebo studnu desinfikovat a vyčistit. Pokud se vám nezdá ani jedna možnost, potom menší množství vody může být převařeno, cca 10 min.

Pokud se rozhodnete studnu vyčistit a desinfikovat, začněte pátrat po zdroji znečištění. Máte studnu alespoň 15-30 metrů od nejbližší jímky, septiku či zasakovací jímky? Je studna alespoň 30 m od nejbližší stáje s dobytkem, hromady hnoje apod.?

Další a velmi důležitá otázka je, jak je studna technologicky konstruována.

Jsme společnost s více než 50letou historií v hydrogeologii. Naši odborníci vám rádi poradí, zda máte šanci na plnohodnotnou studnu a co pro vybudování takové studny potřebujete udělat. Zajišťujeme studie i průzkumy zdrojů podzemních vod, jejich zranitelnost a vydatnost pro obce, města i český stát.

Rozbory povrchové vody

V rámci akreditace provádíme rozbory povrchových vod, tj. vod z řek, potoků, jezer, přehrad, rybníků a mokřad.

Povrchová voda (pokud nepočítáme oceány a ledovce) představuje menší zásoby vody než voda podzemní. Z povrchové vody je v ČR připravováno přibližně 51 % pitné vody. 49 % pitné vody je potom z vody podzemní.

Pokud je analyzovaná voda určena k úpravě na pitnou vodu, potom se jedná o rozbor surové vody. Taková voda musí splňovat určité parametry dané vyhláškou č. 428/2001 Sb.. Jedná se o mikrobiologický rozbor, stanovení kovů, nerozpuštěných látek, organického znečištění, zápachu apod.

Pokud chceme sledovat obohacování vody živinami tj. eutrofizaci, potom většinou sledujeme fosfáty a dusičnany. Voda obohacená živinami znamená vodu plnou mikroorganismů, rostlin, sinic a řas.

K obohacení povrchové vody živinami přispívá nejvíce voda z polí a splašková voda. Dále nás u povrchových vod zajímá pH.

Rybáři ocení určité množství živin ve vodě, naše laboratoř provádí rozbory vody, které pomohou kontrolovat kvalitu vody v rybnících. Ve vodárenských nádržích je tomu naopak a naše laboratoř svými rozbory pomáhá ke kontrole kvality povrchové vody, která se upravuje na pitnou.

Povrchová voda může být znečištěna jednak těžkými kovy např. vodou z průmyslových provozů, pesticidy z polí apod..

Co vše se obvykle stanovuje v povrchových vodách:

Ukazatele znečištění oxidovatelnými látkami: CHSKCr – Chemická spotřeba kyslíku, BSK – Biochemická spotřeba kyslíku, NL – nerozpuštěné látky Kovy: Fe, Mn.

Rozbory důlní vody

Důlní vody v praxi

Konkrétní požadavky na chemické analýzy důlních vod vyplývají z charakteru těžby a jsou dány konkrétními povoleními jak pro těžbu, tak i pro vypouštění odpadních vod. Ze zkušeností víme, že jsou sledovány především fyzikálně chemické ukazatele (např. pH), anorganické látky (kovy, sírany), produkty eroze povrchů těžeben (nerozpuštěné látky) a látky, které se mohou dostat do důlních vod při pohybu strojů v prostoru těžby (ropné látky stanovované dříve jako NEL, v současnosti jako C10 – C40). Rozbory v rámci akreditace jsou v těchto případech nezbytné.

Definice důlní vody

Dle zákona č. 44/1988 Sb. důlní voda vzniká průnikem podzemní, povrchové nebo srážkové vody do důlního prostoru (tj. vyrubané, zavalené nebo založené prostory v hlubinných dolech, prostory po vytěženém ložisku v lomu, hliništi nebo po těžbě štěrků a písků z vody) jako kamenolom, štěrkovna, hliniště, pískovna apod.. Dále je to např. voda, která je vytěžena současně s ropou či zemním plynem.

Důlní vody jsou dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. povrchové a podzemní vody.

K užívání důlní vody jako náhradního zdroje je potřeba povolení dle zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství.

Krajské úřady stanovují způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních.

Pokud dojde k vypuštění důlní vody do povrchové nebo podzemní vody, případně do kanalizace v rozporu s podmínkami stanovenými vodoprávním úřadem, hrozí pokuta až do výše 1 milionu Kč.

Rozbory vlivu prostředí na stavební konstrukce

Jedná se o rozbor vybraných fyzikálně chemických vlastností vody nebo zeminy, které určují stupeň vlivu okolního prostředí (tzv. agresivitu) vůči stavebním materiálům, tj. vůči betonu a oceli. Vliv chemického působení okolního prostředí na beton se stanovuje dle normy ČSN EN 206-1, kde jsou v tabulce 2 stanoveny mezní hodnoty vybraných chemických charakteristik (pH, vodivost, rovnováhy CO2, agresivní formy oxidu uhličitého, Cl–, NH4+, Mg2+ atd.). Stupeň agresivity vody nebo zeminy je pak stanoven podle nejvyšší hodnoty z jednotlivých chemických charakteristik. Pokud jsou dvě nebo více charakteristik stejného stupně, pak je potřeba použít nejbližší vyšší stupeň. V některých případech může být zapotřebí speciální studie ke stanovení příslušných opatření, např. pro vysokou rychlost proudění nebo chemicky znečištěnou vodu. Obdobně vliv chemického působení okolního prostředí na beton a ocel se stanovuje dle ČSN 038375, kde jsou v tabulkách 1 a 2 stanoveny mezní hodnoty vybraných chemických charakteristik (vlhkost, celková síra, chloridy, sírany, pH a kyselost).

Stanovený stupeň agresivity prostředí pak určuje požadavky na betonovou směs, resp. stanovuje se podle něj receptura pro výrobu betonu.

Označení vlivu prostředí: stupeň vlivu prostředí bez nebezpečí koroze nebo narušení X0; s nebezpečím koroze vlivem karbonatace (XC1-XC4); s nebezpečím koroze vlivem chloridů, ne však z mořské vody (XD1-XD3); s nebezpečím koroze vlivem chloridů z mořské vody XS; při chemickém působení XA1-XA3.

Rozbory vody pro stavební účely

Pokud chcete míchat beton, potom Vás zajímají rozbory záměsové vody do betonu, které se řídí normou EN1008. Pokud na přípravu betonu použijete pitnou vodu, potom není třeba žádného rozboru vody. Jestliže však chcete použít například recyklovanou vodu nebo jiný typ vody, potom se sledují paramtery jako pevné látky (nerozpuštěné látky), fosforečnany, chloridy, sírany atd.).

Takový rozbor se cenově pohybuje okolo tisícikoruny, může zabránit použití nevhodné vody a vám tak ušetřit mnohonásobně vyšší vynaložené náklady.

Rozbory odpadní vody

V rámci akreditace provádíme odběry a rozbory odpadních vod. Do odpadních vod se řadí například: voda z čističek odpadních vod (ČOV), voda z provozů, voda z Lapolů (odlučovačů ropných látek), voda z usazovacích nádrží apod.

Rozbory a analýzy odpadních vod provádíme pro soukromé majitele domácích čističek odpadních vod (ČOV), pro obecní účady provozující obecní ČOV anebo pro podniky a firmy využívající ČOV ve svém areálu.

Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu.

Proč provádět rozbory odpadních vod? Vypouštění odpadní vody do povrchové nebo podzemní vody musí být v souladu s vodním zákonem 254/2001 Sb.. Pro vypouštění musí existovat povolení k nakládání s vodami, které vydává příslušný vodoprávní úřad a které je časově omezené. Součástí rozhodnutí o nakládání s vodami bývá i povinnost sledovat vlastnosti odpadní vody. To se zajistí určitou četností a způsobem odběru odpadní vody a stejně tak i rozsahem požadovaných analýz či rozborů odpadních vod.

Pokud máte domácí ČOV (čističku odpadních vod) potřebujete čas od času zajistit rozbor odpadní vody, anebo zoptimalizovat chod čističky. V takovém případě jsou pro Vás naše laboratoře ideálním řešením.

Nejčastěji sledovanými parametry bývá CHSK – chemická spotřeba kyslíku, BSK – Biochemická spotřeba kyslíku, NL – nerozpuštěné látky sušením při 105 °C, RAS – rozpuštěné látky žíhané při 550 °C, TOC – celkový organický uhlík, C10-C40 – ropné látky stanovené plynovou chromatografií, NEL – ropné látky spektrofotometricky, Pcelkový – celkový Fosfor, Ncelkový – celkový dusík, AOX – chlor vázaný v organických látkáchAkreditované rozbory odpadní vody objednávejte zde!

Bazénová voda

Provádíme rozbory především pro soukromé osoby, i když ty nejsou povinny provádět sledování vody v domácích bazénech.

Pokud máte domácí bazén, s úpravnou vody a používáte chlor nebo brom, potom by vás mělo především zajímat kolik máte ve vodě amoniaku resp. ammonných iontů NH4+ (ty tvoří reakcí s chlorem zdraví škodlivý chloramin). Amoniak se do bazénu dostává např. z potu (kožní bakterie např. rozkládají močovinu na amoniak). Dále by vás mělo zajímat na kolik máte bazén znečištěný organickými látkami, jelikož ty s chlorem reagují a mohou vytvářet různé chlorované zdraví škodlivé sloučeniny.

Zásadní je, nemít bazén přechlorovaný a držet správné pH, jelikož, pokud jsou dodrženy správné koncentrace chloru a voda není příliš kyselá, potom jsou zdravotní rizika spojená s reakcemi chloru částečně minimalizována. Koncentraci chloru i pH a tím správné nastavení úpravny vody by bylo dobré dvakrát za sezónu ověřit laboratorním testem. Organické látky (vyjádřené parametrem celkový organický uhlík – TOC) jsou dobré ukazatele funkčnosti úpravny vody, ale nejsou to absolutní minimum, které by si měl majitel bazénu sledovat. Dále by bylo dobré znát množství trihalometanů v bazénu, což už je nežádoucí produkt reakce chloru.

Co se v chlorovaném bazénu děje:

Přípravky na bázi Chloru či Bromu svými antimikrobiálními účinky zabíjí bakterie a řasy. Jelikož je bazénová voda komplexní matrice, do které jsou průběžně přidávány různé přírodní a člověkem vytvořené organické látky pocházející z různých krémů, olejů, potu, desinfekce apod. Chlor či Brom s takovými látkami reagují a tvoří nežádoucí produkty DBPs. Bromované organické látky jsou dokonce více toxické než ty chlorované. DBPs tzv. vedlejší produkty dezinfekce byly označeny za mutagenní a rakovinotvorné látky. V bazénech jich bylo nalezeno přes sto druhů. Hlavním zástupcem jsou trihalometany [zdroj: Manasfi et al., Int J Hyg Environ Health., 2017 ].

Ve veřejných bazénech se běžně sledují parametry dané vyhláškou č. 238/2011 Sb., tj. především mikrobiologické ukazatele. Vyhláška se nevztahuje na soukromé domácí bazény.

Dle vyhlášky se sledují a dělají rozbory přírodních i umělých koupališť. Bazény se dále člení na plavecké ≤ 28°C, koupelové >28°C, brouzdaliště apod. Pro provozovatele koupališť je důležité dodržet hygienické limity.

Co sledujeme? Střevní bakterie v přírodních koupalištích (E. Coli a střevní enterokoky). V umělých koupalištích se navíc sleduje i bakterie Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella spp.. Z fyzikálně chemických parametrů se sleduje pH, celková organický uhlík (TOC), dusičnany, volný a vázaný chlor, ozón a redox potenciál. Některé fyzikálně chemické testy se provádí přenosnými analyzátory přímo u bazénu.

Voda pro akvaristy

Analýzu či rozbor vody z akvárií nejčastěji provádíme na tyto parametry: pH, amoniak NH3, amoniakální dusík NH3-N, celkový dusík TN, dusitany NO2-, dusičnany NO3-, alkalinita a celková tvrdost.

Dusitany (>10mg/l) a amoniak (>0,02 mg/l) jsou pro ryby toxické. Amoniak je toxický podstatně více než dusitany. Nicméně, s klesajícím pH vzniká z dusitanu NO2- nedisociovaná kyselina dusitá HNO2, která volně prochází žábrami a váže se na hemoglobin, resp. oxiduje v hemoglobinu Fe2+ na Fe3+ za vzniku methemoglobinu, který má zvýšenou afinitu ke kyslíku a odmítá ho tedy uvolnit v cílových tkáních. Dochází k tzv. hypoxii tkání, zjednodušeně řečeno k přidušení z nedostatku kyslíku. Akvaristé tento jev nazývají Brown blood disease. Bakterie v akváriu pomáhají oxidovat amoniak na oxidy dusíku. Rostliny v akváriu pomáhají vázat oxidy dusíku.

Tvrdost vody obecně záleží na obsaženém množství iontů vápníku Ca2+ a hořčíku Mg2+ a jejich solí. Vodní kámen jsou především uhličitany vápníku a hořčíku. Uhličitany lze převařením vysrážet a vodu změkčit, sírany a chloridy těchto iontů nelze převařením odstranit. Tvrdá voda může poškodit ledviny u ryb, které jsou zvyklé na měkkou vodu. Na druhou stranu tvrdá voda udržuje lépe pH, díky vyšší pufrační kapacitě.

Potřebujete poradit s výběrem toho správného typu rozboru pro Vaše potřeby? Napište nám telefonní číslo, zavoláme Vám co nejdříve!