Sediment je usazenina, složená z částic pevných látek, které se vlivem gravitace usadily na dně umělého (např. bazén, sedimentační nádrž) nebo přírodního prostoru (koryto řeky, jezero). Sediment může být tvořen jakoukoliv látkou, která může být v přírodě přenesena větrem nebo vodou. Sedimenty mohou být přírodního původu (spraše, písky, štěrky), nebo antropogenního původu (kaly z ČOV, sedimenty umělých nádrží).

Jaká je praxe nakládání se sedimenty?

Sedimenty přírodního původu tvoří cenné stavební suroviny, jsou využívány jak bez úpravy (násypy, zásypy, terénní úpravy), nebo jako suroviny (spraše na výrobu cihel, sklářské písky). Antropogenní sedimenty se nejčastěji používají na úpravy terénu, na zlepšení zemědělských půd, při vyšším obsahu organických látek při rekultivacích pozemků do svrchních rekultivačních vrstev, některé jsou používány i jako výchozí surovina při výrobě stavebních hmot (popílky, odpadní sádrovec).

Co se nejčastěji v Analytických laboratoří u sedimentů sleduje

Pro využití sedimentů na zemědělské půdě se sledují parametry podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 257/2009 Sb. Před použitím na zemědělské půdě se musí stanovit obsah sledovaných látek i v půdě, na které mají být sedimenty použity, sledují se parametry podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 257/2009 Sb. V případě podezření, že by mohl být sediment kontaminován i jinými, než sledovanými látkami (např. bakterie u kalů z ČOV), doplňuje se analýza o ekotoxikologické testy a sledování indikátorových mikroorganizmů podle tabulek č. 1 a 2, přílohy č. 4 k vyhlášce č. 257/2009 Sb.

Při použití jako výchozí suroviny se sledují parametry, stanovené příslušnou ČSN EN pro tento stavební výrobek.

Pro využití sedimentů k zasypávání se sledují poodmínky podle přílohy č. 5, vyhlášky č. 273/2021 Sb. a parametry podle tabulky č. 5.4, přičemž obsahy škodlivin v sušině sedimentu nesmí nepřekročit nejvýše přípustné hodnoty v uvedené tabulce. Při překročení nejvýše 3 ukazatelů se dále hodnotí i ekotoxicita podle tabulky č. 5.3 sloupce II nebo ve svrchní vrstvě v mocnosti 1 m od konečného povrchu terénu limity stanovené v tabulce č. 5.3 sloupce I přílohy č. 5, vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Potřebujete poradit s výběrem toho správného typu rozboru pro Vaše potřeby? Napište nám telefonní číslo, zavoláme Vám co nejdříve!