V analytické laboratoři GEOtestu provádíme akreditované rozbory zemin jak za účelem zjištění míry znečištění škodlivými látkami např. u výkopových zemin ze staveb, starých ekologických zátěží, tak za účelem zjištění kvality půdy např. pro zemědělce.

Nejčastěji akreditované rozbory zemin provádíme pro stavební firmy, zahrádkáře, společnosti zabývající se ekologickým servisem, zemědělce, obce a stát.

Zeminy a výkopové zeminy bývají často kontaminovány těžkými kovy, různými solemi, organickými polutanty jako ropné látky, polyaromatické uhlovodíky, zbytky pesticidů a herbicidů, PCB a dalšími.

Nejvíce požadovaným rozborem je rozbor dle přílohy 10.1 a 10.2 vyhlášky 294/2005 sb. Jedná se o stanovení souboru anorganických a organických parametrů včetně ekotoxicity. Provádíme také akreditované odběry. Výsledné akreditované rozbory potom naznačí, zda je možné ukládat nadbytečnou zeminu na terén.

Rozbor zeminy napoví pokud:

Hledáte možnost použití výkopových zemin na úpravy terénu. To se stanovuje podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., přílohy č. 11, bodů č. 1-3 parametry, uvedené v tabulce č. 10.1 (vybrané kovy a organické látky) a ekotoxicity podle tabulky 10.2 nebo 10.4, přílohy č. 10, vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Potřebujete určit typ skládky k uložení výkopových zemin na skládku příslušné skupiny. Rozsah rozborů se stanovuje podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., přílohy č. 4, bodů č. 5-7 ukazatele jednotlivých tříd vyluhovatelnosti, uvedené v tabulce č. 2.1 (vybrané kovy, DOC, fenoly, chloridy, fluoridy, sírany, rozpuštěné látky, pH), přílohy č. 2, vyhlášky č. 294/2005 Sb. U zemin, určených k uložení na skládku S-IO (inertní odpady), se kromě třídy vyluhovatelnosti stanovuje ještě obsah vybraných organických látek v sušině (BTEX, uhlovodíky C10-C40, PAU, PCB a TOC) podle tabulky č. 4.1, přílohy č. 4, vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Zjišťujete obsah rizikových prvků a látek v zemědělské půdě. V analytické laboraotři GEOtestu zjišťujeme preventivní i indikační hodnoty rizikových prvků a látek v zemědělské půdě. Vše je dáno vyhláškou č. 153/2016 Sb. o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.

Nejběžněji stanovené parametry:

As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn

celková síra, dusík, fosfor

  • Extrahovatelné organické halogenidy (EOX)
  • Polyaromatické uhlovodíky (PAH, PAU)
  • Polychlorované bifenyly (PCB)
  • Organochlorované pesticidy (OCP, tj. DDT a HCH)
  • Chlorované uhlovodíky (ClU)

Potřebujete poradit s výběrem toho správného typu rozboru pro Vaše potřeby? Napište nám telefonní číslo, zavoláme Vám co nejdříve!